Κυκλοφοριακή Αγωγή – Παρουσίαση

Το παρακάτω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο όλων των θεματικών ενοτήτων του Άξονα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.

Η παρουσίαση ακολουθεί τις φάσεις διδασκαλίας: αφόρμηση, παρουσίαση του νέου και εμπέδωση.

Στην αρχή ζητούμε από τους μαθητές να σκεφτούν και να πουν λέξεις σχετικές με την Κυκλοφοριακή Αγωγή που ξέρουν.

Στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση:  την είναι ο ΚΟΚ; , ομάδες οδικής σήμανσης: η Κατακόρυφη και η Οριζόντια σήμανση,  ακολουθεί παρουσίαση πινακίδων και η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το περιεχόμενο τους, αναλύονται κανόνες συμπεριφοράς των πεζών κ. ά.

Τέλος ολοκληρώνεται με παιχνίδια εμπέδωσης με τις κατηγορίες σημάτων και με ένα Κρυπτόλεξο με λέξεις σχετικές με την Κυκλοφοριακή Αγωγή!! Κλικ στην εικόνα