Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δημ. Σχολ. Ολύνθου

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δημ. Σχολ. Ολύνθου «S.T.O.P. School Traffic Olynthos Project ».
Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών του Π.Κ.Α. «STOP» με σκοπό: Την εκπαίδευση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, την ευαισθητοποίηση στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς, και γενικά την προώθηση και καλλιέργεια θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.`

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου και στο Σχολικό Συμβούλιο του Δημ. Σχολείου Ολύνθου . Ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβούλιου φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και μπορεί με αποφάσεις του μέρους ή συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού να τις αναθέτει σε εκπαιδευτικούς του Σχολείου ή άλλα εξειδικευμένα άτομα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι εγκαταστάσεις και ό,τι συνοδεύει την ορθή λειτουργία του που ανήκουν στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου θα λειτουργούν τις καθημερινές (Δευτέρα- Παρασκευή) από 08:00-13:00 του του κάθε Σχολικού έτους. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα σχολικά προγράμματα και τα αιτήματα επισκέψεων και δύναται να τροποποιούνται για την εξυπηρέτηση αιτημάτων που θα υπάρχουν.
Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και τις αργίες, οι χώροι λειτουργούν μόνο για εκδηλώσεις προώθησης της Οδικής Ασφάλειας και της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Σ.Δ. του Σχολείου ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΟΥ

Πέρα των προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής, κάθε σχολείο , νηπιαγωγείο, γυμνάσιο, Δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή Ν Π Ι Δ, αθλητικός φορέας ( Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο) και ιδιωτικός φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Πάρκου απευθύνεται εγγράφως προς τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου η οποία είναι υπεύθυνη για την παραχώρηση του χώρου..

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, σε συνεργασία με την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, την Τροχαία Πολυγύρου, με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Πολυγύρου, και τους Συλλόγους Διδασκόντων, Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου θα διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής που μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και όλες οι τάξεις του Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις του Γυμνασίου) με την επίσκεψή τους στο Πάρκο . Ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Προτεινόμενα Στάδια εκπαιδευτικής διαδικασίας
Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνεται να ακολουθείται στο Π.Κ.Α., αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε (5) στάδια:
Στάδιο Α “Γενική παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας”.
Στάδιο Β “Παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.)”.
Στάδιο Γ “Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (μικρών αυτοκινήτων)”.
Στάδιο Δ “Πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.)”.
Στάδιο Ε “Αξιολόγηση”.
Η εκπαίδευση των μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα περιλαμβάνει την παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Η επίσκεψη στο Πάρκο είναι δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Κάθε ομάδα μαθητών συνοδεύεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στο χώρο μέχρι και την αποχώρηση του τελευταίου μαθητή.
2. Συνοδοί εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, π.χ. για την έναρξη-λήξη προγράμματος, χρήση πινακίδων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
3. Απαραίτητο στοιχείο για να μπορούν να συμμετέχουν στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να εκπονούν πρόγραμμα Κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο ή την τάξη τους.
4. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους μαθητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους χώρους του Πάρκου. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος .
5. Κανένας μαθητής δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των σημάτων και αυτοκινήτων του Πάρκου χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου εκπαιδευτικού.
6. Οι μαθητές πρέπει να είναι ντυμένοι κατάλληλα και να φέρουν καπέλο τις ηλιόλουστες μέρες.
7. Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών και εκπαιδευτικών μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους του Πάρκου.
8. Οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνοδοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.
9. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει μαθητής στη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να απευθύνεται στον Συνοδό εκπαιδευτικό του σχολείου του.
Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά το στάδιο της «Αξιολόγησης» θα αποδίδεται στους μαθητές δίπλωμα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

1. Μετά από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής τα σχολεία συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του Πάρκου και των υλικών του πρέπει να γίνεται με πνεύμα προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές.
2. Οι τυχόν φθορές χρεώνονται στο σχολείο στο οποίο ανήκουν οι μαθητές που τις προκαλούν.
3. Οι όποιες φθορές σημάτων, αυτοκινήτων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου Πάρκου, θα επιβαρύνουν το Σχολείο που τις προκάλεσε.
4. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις .
5. Αρμόδιο για την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων είναι το Δ.Σ. του Σχολικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Τοπική Κοινότητα θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση με τις δομές που διαθέτει συνεπικουρούμενη από τις δομές του Δ. Πολυγύρου που διατίθενται περιοδικά στην Κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκεφτούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα πρέπει εγκαίρως να επικοινωνούν με το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου προκειμένου να κλείσουν ραντεβού στο τηλέφωνο 2373091392.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η επίσκεψη αναγκαστικά ακυρώνεται και οι δάσκαλοι θα πρέπει να επικοινωνούν για νέο ραντεβού. Χρήσιμο θα είναι οι εκπαιδευτικοί να επιβεβαιώνουν το ραντεβού τους, τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα, με τηλεφώνημά τους στο τηλέφωνο 2373091392.
Το Πάρκο μέσω Ανοικτής Πρόσβασης θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους και θα αποτελεί πρότυπο καλής πρακτικής.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, σε συνεργασία με την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής και την Τροχαία Πολυγύρου μεριμνούν για προσωπικό που διαθέτει ειδικά προσόντα και γνώσεις σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής που θα εφαρμόζουν τα προγράμματα.
Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής δράσης.
Καθήκον των αρμοδίων λειτουργίας του Πάρκου είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους καθώς και όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και σε επισκέπτες κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλους τους χώρους του Πάρκου, αποθηκών κ.λπ., κλειδιά έχει το προσωπικό του Σχολείου σύμφωνα με απόφαση του αρμοδίου Προέδρου.
Όταν κάποιο σχολείο θέλει να χρησιμοποιήσει δικά του υλικά σχετικά με το Πρόγραμμα, θα έχει και την ευθύνη της καταλληλότητας και της χρήσης τους.
Το Πάρκο διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των όμορων σχολείων και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο.
Συνοδοί, γονείς και επισκέπτες οφείλουν να παρακολουθούν τα Προγράμματα από χώρους έξω από το Πάρκο χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή τους.
Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου και το προσωπικό του Πάρκου δε φέρουν ευθύνη για τυχόν προσωπικά ατυχήματα που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και στην παράβαση του παρόντος κανονισμού.
Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους χώρους του Πάρκου.

Ο κανονισμός αυτός έγινε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και των παρελκομένων του, την ασφάλεια και την υγεία των εκπαιδευομένων.
Ο παρών κανονισμός αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του Πάρκου, είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών-συνοδών και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των χώρων του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και των παρελκομένων του και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημ. Σχολ. Ολύνθου.
Η χρήση των εγκαταστάσεων του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και των παρελκομένων του από τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους επισκέπτες συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.